Bağlaçlar (Operatörler)

WHERE koşul yapısında birden fazla koşul belirteceksek AND, OR ve NOT bağlaçlarından uygun olanı kullanırız.

AND bağlacı, iki koşula da uyan sonuçları listelememizi sağlar.

SQL Kodu

SELECT isim, yas, email FROM tablom
  WHERE isim = "Ali" AND yas = "39";

+-------+-----+----------------+
| isim | yas | email     |
+-------+-----+----------------|
| Ali  | 39 | ali@mail.com  |
+-------+-----+----------------+
OR bağlacı iki durumdan birine uyan kayıtları listeler:

SQL Kodu

SELECT isim, yas, email FROM tablom
  WHERE isim = "Ali" OR isim = "Sevim";

+-------+-----+----------------+
| isim | yas | email     |
+-------+-----+----------------|
| Ali  | 39 | ali@mail.com  |
| Sevim | 24 | sevim@mail.com |
+-------+-----+----------------+
NOT ifadesi bir bağlaçtan ziyade bir koşulun tersinin gerçekleştiğinde geçerli olacağını söylemektir. Yani eğer var olan bir koşulun önüne NOT eklersek, o koşul gerçekleşmiyorsa doğru olarak kabul edilecektir. Örneğin:

SQL Kodu

SELECT isim, yas, email FROM tablom
  WHERE isim NOT LIKE "%a%";

+-------+-----+----------------+
| isim | yas | email     |
+-------+-----+----------------|
| Sevim | 24 | sevim@mail.com |
| Gözde | 28 | gozde@mail.com |
+-------+-----+----------------+
Görüldüğü üzere LIKE teriminin önüne gelen NOT yardımıyla isim sütunundaki değerde A harfi bulunmayanları listelettik.

Koşul alanında kullanacağımız parantez, tıpkı matematikteki gibi öncelikle dikkate alınacaktır. Parantez dışındaki kısımsa parantez ile karşılaştırılır. Örneğin tablomuza göre Adı Ali ya da Sevim olup yaşı 30 dan az olanları listeleteceğimiz bir sorgu yapacak olsaydık:

SQL Kodu

SELECT isim, yas, email FROM tablom
  WHERE ( isim = "Ali" OR isim = "Sevim" ) AND yas < 30;

+-------+-----+----------------+
| isim | yas | email     |
+-------+-----+----------------|
| Sevim | 24 | sevim@mail.com |
+-------+-----+----------------+

IN ve BETWEEN Kullanımı

Aşağıdaki örnekte görülen bir sorguyu:

SQL Kodu

SELECT * FROM uyeler WHERE id = 3 OR id = 6 OR id = 7;
Bu şekilde uzun yazmak yerine IN(...) kullanabiliriz:

SQL Kodu

SELECT * FROM uyeler WHERE id IN(3, 6, 7);
Kullanırken parantez içine virgüllerle ayrılarak değerler yazılır. Eğer parantez içinde belirtilen değerleri içermeyenleri seçeceksek id NOT IN() kullanabiliriz.

SQL Kodu

SELECT * FROM uyeler WHERE id NOT IN(3, 6, 7);
BETWEEN (arasında) ise belli sayı aralıklarındaki verileri vermemizi sağlar, lafın gelişi:

SQL Kodu

SELECT * FROM uyeler WHERE id >= 60 AND id <= 100;
Yukarıdaki sorgu aşağıdaki ile ifade edilebilir:

SQL Kodu

SELECT * FROM uyeler WHERE id BETWEEN 60 AND 100;
Aynı şekilde NOT eklenerek ilgili aralıktaki sayıların seçilmediği sorgular yapılabilir:

SQL Kodu

SELECT * FROM uyeler WHERE id NOT BETWEEN 60 AND 100;
Yukarıdaki sorgu da 60-100 arasında olmayan sayıları seçecektir.

IS NULL ve IS NOT NULL

Bir sütun hiçbir değer içermeyebilir. Bir sütun eğer null (tanımsız) değer alabiliyorsa bunu WHERE koşul kısmında koşul olarak sorgulatabiliriz. Örneğin:

SQL Kodu

SELECT * FROM uyeler WHERE email IS NULL;
Ya da tanımsız değer değilse koşulunu NOT getirerek yapabiliriz:

SQL Kodu

SELECT * FROM uyeler WHERE email IS NOT NULL;